เผ่ากวาง นักสื่อสารไอเดียสร้างสรรค์ (Deer Tribe : The Communicator) ผู้ถ่ายทอดความคิดให้ออกมาเด่นชัด


กวาง เป็นสัตว์กินพืชที่แทบจ