ก้าวเข้าสู่ยุค HRD 4.0


กว่าจะมาเป็น HRD 4.0


ในยุคเริ่มต้นก่อนที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRD (Human Resource Development) จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กรนั้น มนุษย์หรือแรงงานถูกถือว่าเป็