ก้าวเข้าสู่ยุค HRD 4.0


กว่าจะมาเป็น HRD 4.0


ในยุคเริ่มต้นก่อนที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRD (Human Resource Development) จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาองค์กรนั้น มนุษย์หรือแรงงานถูกถือว่าเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยการผลิต ที่ยิ่งมีมากก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาได้มากยิ่งขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป เมื่อเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลกันอย่างจริงจังแล้ว กลับพบว่า การมีแรงงานจำนวนมากแต่ขาดสมรรถนะที่จะทำงานให้สำเร็จได้นั้น ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับองค์กรเลย ตรงกันข้าม ยิ่งมีแรงงานมาก ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆ และยังสร้างปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย


เริ่มต้นเข้าสู่ยุคของ HRD 1.0