เผ่านกฮูก นักคิดเชิงกลยุทธ์ (Owl Tribe : The Strategist) ผู้ละเอียดรอบคอบและยึดหลักเหตุผล

นกฮูก มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาและความลึกลับในหลากหลายวัฒนธรรมความเชื่อ ด้วยความที่นกฮูก