ราก 4 แบบของพฤติกรรม | 4 Roots of Behaviors

อัปเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2560


ในความเป็นจริงนั้น มนุษย์แต่ละคนล้วนมีอัตลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง ซึ่งทั่วทั้งโลกนี้ ไม่มีใครที่เหมือนกันจนไม่มีความต่างเลย อย่างไรก็ดี ด้วยแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับหลักสถิติที่มีการสำรวจกันมาจากงานวิจัยตั้งแ