top of page

ราก 4 แบบของพฤติกรรม | 4 Roots of Behaviors

อัปเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2560


ในความเป็นจริงนั้น มนุษย์แต่ละคนล้วนมีอัตลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง ซึ่งทั่วทั้งโลกนี้ ไม่มีใครที่เหมือนกันจนไม่มีความต่างเลย อย่างไรก็ดี ด้วยแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับหลักสถิติที่มีการสำรวจกันมาจากงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถเราพอจะสามารถจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมออกเป็นหลายๆ กลุ่มได้ และเมื่อเจาะลึกลงไปจึงพบว่า โดยพื้นฐานแล้วพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนราก 4 แบบที่เรียกว่า B-C-G-R เท่านั้น ราก 4 แบบประกอบด้วย

  1. Braver ผู้กล้าหาญ เป็นกลุ่มที่มีความกล้า กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง ที่สำคัญคือ กล้าตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นหลัก มีความมุ่งมั่นสูง มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ และมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ และไม่ยอมให้สถานการณ์มากำหนดอนาคตของตัวเอง ใจร้อน ตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก ดื้อรั้น ชอบใช้อำนาจบังคับผู้อื่น เผ่าที่มีรากมาจากกลุ่มผู้กล้าหาญ ได้แก่ เผ่าสิงโต เผ่านักรบ และเผ่านักธนู

  2. Changer ผู้เปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มที่มีความคิดแปลกใหม่ ชอบทำอะไรที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจำเจ กล้าแสดงออก ชอบพบปะผู้คนแปลกใหม่ ไปในที่ใหม่ๆ สนุกสนาน ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ไม่ชอบอะไรที่จริงจังซีเรียส หรือรายละเอียดและกฎเกณฑ์ ชอบพูดชอบคุย ชอบให้ผู้อื่นทำตามโดยใช้การโน้มน้าวจูงใจ เผ่าที่มีรากมาจากกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลง ได้แก่ เผ่าสายน้ำ เผ่ากะลาสี และเผ่ากวาง

  3. Guardian ผู้ปกป้อง เป็นกลุ่มที่มีความรักและห่วงใยให้กับผู้คนรอบตัว คอยเอาใจใส่ ดูแลสารทุกข์สุขดิบ พร้อมที่จะให้บริการ ตอบสนอง สนับสนุน ช่วยเหลือผู้อื่นทันทีที่ได้รับการร้องขอ เป็นนักปฏิบัติ และนักอนุรักษ์สิ่งดีที่เคยปฏิบัติกันมา ค่อนข้างยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความอ่อนไหวสูงแต่มักไม่แสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจ เผ่าที่มีรากมาจากกลุ่มผู้ปกป้อง ได้แก่ เผ่ากระทิง เผ่าดาบ และเผ่าผึ้ง

  4. Rationalist ผู้ยึดเหตุผล เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับตรรกะและเหตุผล จึงให้ความสำคัญกับข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นรากฐานของการคิดวิเคราะห์-วางแผน-และตัดสินใจ มีความคิดเป็นระบบ ยึดหลักเหตุและผล จารีตประเพณี เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำ-ไม่ควรทำ และเวลาใดเหมาะสม-ไม่เหมาะสม เผ่าที่มีรากมาจากกลุ่มผู้วางรากฐาน ได้แก่ เผ่าตาชั่ง เผ่านกฮูก และเผ่าหมาป่า

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ศึกษาเรื่อง Working Tribes โดยเฉพาะเมื่อได้ทำความเข้าใจกับรากทั้ง 4 แบบแล้ว ต้องไม่หลงคิดว่า คนบนโลกนี้มีอยู่แค่ 4 แบบเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง นอกจากรากของพฤติกรรมแล้ว สิ่งที่มีผลต่ออัตลักษณ์ของแต่ละคน ยังมี บทบาทในการทำงาน 3 บทบาท (3 Roles of Work) ซึ่งไม่ว่าคนนั้นจะมีรากแบบไหน ก็สามารถเล่นบทบาททั้ง 3 บทบาท ได้แก่ บทบาทการนำ (Leading Roles) บทบาทการคิด (Thinking Roles) และบทบาทการลงมือทำ (Action Roles) และนี่เองจึงทำให้เกิดเป็นเผ่าพันธุ์ทั้ง 12 เผ่าขึ้น ไม่เพียงแค่นั้น ในความเป็นจริง คนหนึ่งคนไม่ได้จำเป็นต้องเป็นได้แค่เผ่าเดียว โดยทั่วไปคนหนึ่งคนอาจมีบุคลิกซึ่งเกิดจากการผสมผสานของ 3-5 เผ่าเลย และด้วยการผสมผสานของเผ่าดังกล่าวมานี้เอง ทำให้เกิดเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่หลากหลายจนหล่อหลอมกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนๆ นั้น


ดู 214 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page