ราก 4 แบบของพฤติกรรม | 4 Roots of Behaviors

อัปเดตเมื่อ 13 ต.ค. 2560


ในความเป็นจริงนั้น มนุษย์แต่ละคนล้วนมีอัตลักษณ์ (Identity) ของตัวเอง ซึ่งทั่วทั้งโลกนี้ ไม่มีใครที่เหมือนกันจนไม่มีความต่างเลย อย่างไรก็ดี ด้วยแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกับหลักสถิติที่มีการสำรวจกันมาจากงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้สามารถเราพอจะสามารถจัดหมวดหมู่ของพฤติกรรมออกเป็นหลายๆ กลุ่มได้ และเมื่อเจาะลึกลงไปจึงพบว่า โดยพื้นฐานแล้วพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนราก 4 แบบที่เรียกว่า B-C-G-R เท่านั้น ราก 4 แบบประกอบด้วย

  1. Braver ผู้กล้าหาญ เป็นกลุ่มที่มีความกล้า กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง ที่สำคัญคือ กล้าตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นหลัก มีความมุ่งมั่นสูง มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ และมีความหนักแน่นมั่นคง ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ และไม่ยอมให้สถานการณ์มากำหนดอนาคตของตัวเอง ใจร้อน ตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก ดื้อรั้น ชอบใช้อำนาจบังคับผู้อื่น เผ่าที่มีรากมาจากกลุ่มผู้กล้าหาญ ได้แก่ เผ่าสิงโต เผ่านักรบ และเผ่านักธนู