เผ่าตาชั่ง ผู้นำด้วยกฎระเบียบ (Scale Tribe : The Rulemaker) ผู้ยึดมั่นในกรอบระบบระเบียบที่ดี


<