เผ่าดาบ นักวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Sword Tribe : The Planner)


ดาบ เป็นอาวุธสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณ แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนชาติ ตามความถนัดของผู้ใช้ เช่น ดาบสั้น ดาบยาว ดาบสองคม ดาบใหญ่ ฯลฯ แต่ประโยชน์หลักของ