top of page

BIO

โค้ชกาย ฐิติกร พูลภัทรชีวิน
THITIKORN POOLPATARACHEWIN

IMG_1700_edited.jpg

กว่า 20 ปีบนเส้นทางบนเส้นทางที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรม ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกิจการ โค้ชผู้บริหาร วิทยากร นักเขียน ผู้จัดรายการ ผู้ก่อตั้งองค์กรเพื่อสังคม และกรรมการบริหารองค์กรอีกมากมาย

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการ และประชาสัมพันธ์ | มูลนิธิจักรวาลนฤมิตเพื่อสังคม (Metaverse for Society)

  • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • กรรมการสมาคม | สมาคมธุรกิจคริสเตียนไทย

  • ผู้ก่อตั้ง และประธานสโมสร | สโมสรนักบ่มเพาะธุรกิจคริสเตียนบิลด์

  • กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ดูยัวร์วิลล์ จำกัด (DoYourWill Co.,Ltd)

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน)

  • รองประธานสภาฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย | สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

  • ผู้จัดการแผนกการตลาด | บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

  • ที่ปรึกษา บริษัท แอทไวสคอนซัลติ้ง จำกัด

ประวัติการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา
Consulting Experiences

2022

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

2022

กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

2021

มูลนิธิรัชกาลที่ 6

2020 - 2021

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

2016 - 2017

บริษัท โอคูโน่-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

2013

ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

2012 - 2020

กลุ่มบริษัท NAP Family
(NAQS , Play2 , NAP Travel , NAP Shop , NAP Academy)

2010 - 2011

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)

2010

สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

2010

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

2009 - 2010

สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน

2008 - 2009

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM)

2006 - 2007

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด (Jamsai)

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การสื่อสารด้านความเสี่ยง โรคและภัยสุขภาพ และการรองรับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Risk Communication Roadmap) ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (GI Masterplan 2570) และแผนปฏิบัติราชการ (GI Actionplan 2566-2567)

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ

ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้และ นวัตกรรม (Knowledge and Innovation Management Masterplan) การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM Actionplan) และการจัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาบุคลากร ตามกรอบโมเดลสมรรถนะ (Competency Model)

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบนโยบายสาธารณะ กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบกระบวนการ เรียนรู้ การบริหารโครงการ และการพัฒนาองค์กร

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KMS)

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KMS)

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคตะวันออก

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KMS)

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (KMS)

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

2005

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (UTO)
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2004

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม (Service Link)

bottom of page